ΜΑΙΤΣ: Μία Περίληψη

Περίληψη Έργου

Για αποτελεσματική και παραγωγική πολυγλωσσική επικοινωνία, θα πρέπει οι χρήστες να μπορούν να αλληλεπιδρούν με υπηρεσίες τηλεματικής στη γλώσσα, στο σύνολο χαρακτήρων και στο πολιτισμικό περιβάλλον της επιλογής τους και να μπορούν να επιλέγουν μεταξύ αυτών. Ακόμα, παρά την εκρηκτική ανά πτυξη παγκοσμίως, οι τωρινές υπηρεσίες τηλεματικής δεν προσφέρουν καθορι σμένο τρόπο αναπαράστασης, χειρισμού και απεικόνισης πολυγλωσσικών δεδο μένων. Η συμμετοχή των ανθρώπων των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική στην ανερχόμενη Κοινωνία Πληροφοριών δυσχεραίνεται ιδιαίτερα λόγω αυτής της κατάστασης. Επακολούθως δημιουργείται μια ευρεία, πιεστική και ολοένα διογκούμενη ζήτηση για εργαλεία και λογισμικό, τα οποία μπορούν να υπερπηδήσουν το γλωσσικό φράγμα.

Στόχοι Έργου

Ήδη υπάρχουν διάφορες λύσεις που αντιμετωπίζουν τις διαλέκτους και τα σύνολα χαρακτήρων, κυρίως από την X/Open κοινοπραξία. Το ΜΑΙΤΣ στοχεύει να ολοκληρώ σει και να επεκτείνει αυτές τις πολύ διεσπαρμένες τεχνολογίες σε μία ολοκληρω μένη και ενοποιημένη ενότητα. Ακόλουθα το ΜΑΙΤΣ θα αναπτύξει ένα Application Programming Interface (API) που καλύπτει τέσσερα γλωσσικά επίπεδα επεργασίας:
- Μετατροπή Συνόλου Χαρακτήρων μεταξύ πελάτη και εξυπηρετητή
- Μεταγραμμάτιση και μετατροπή σε τοπική σημειολογία.
- Απλή μετάφραση αποθηκευμένων ακολουθιών χαρακτήρων.
- Πρόσβαση σε μηχανές μετάφρασης.
To MAITΣ API θα επιδειχτεί σε έναν αριθμό απο εφαρμογές-κλειδιά της Τηλεματι κής όπως X.400, X.500, exmh, WWW και Sybase, σε πολλές γλώσσες πολλών κρατών. Τα μέλη της κοινοπραξίας θα συμμετέχουν ενεργά στους σχετικούς οργανισμούς τυ ποποίησης.

Κοινότητα Χρηστών

Ως κατασκευαστές και προμηθευτές λύσεων Τηλεματικής, οι συνεργάτες του ΜΑΙΤΣ αντιπροσωπεύουν τους πρώτους χρήστες αυτής της τεχνολογίας. Η ομάδα χρηστών περιλαμβάνει τους διαχειριστές τηλεματικών υπηρεσιών και τους πελάτες τους, τους προγραμματιστές και τους προμηθευτές στην περιοχή της Τηλεματικής. Μακρο πρόθεσμα, το ΜΑΙΤΣ θα μπορούσε να συμπεριλάβει όλους τους χρήστες του X.400 και του internet ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των X.500 υπηρεσιών καταλόγου καθώς και του World Wide Web. Το ΜΑΙΤΣ API θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί απο ανεξάρτητους πωλητές λογισμικού για τη διεθνοποίηση των προΐόντων.

Σενάριο Εφαρμογής

Ένα τυπικό σενάριο εφαρμογής του ΜΑΙΤΣ καλύπτει ένα χρήστη που δουλεύει σε ένα PC ή MAC, ο οποίος προσπελαύνει πληροφορία που βρίσκεται σε ένα εξυπηρε τητή (server) με διαφορετικό σχήμα κωδικοποίησης. Σε πολλές περιπτώσεις τονι σμένοι χαρακτήρες θα απεικονίζονταν λανθασμένα χωρίς την κατάλληλη μετατροπή του συνόλου του κώδικα. Στο πιο χαμηλό επίπεδο μία παρεχόμενη εφαρμογή του ΜΑΙΤΣ θα μπορούσε να αναλάβει αυτή την μετατροπή με διαφάνεια. Στα υψηλότερα επίπεδα, το Ελληνικό κείμενο για παράδειγμα, θα μπορούσε να μεταγραμματιστεί από το ΜΑΙΤΣ σε λατινικούς χαρακτήρες, λέξεις-κλειδιά θα μπορούσαν να μεταφρα στούν για αναζήτηση σε καταλόγους, και τέλος θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε την μετάφραση μηχανής για να επεξεργαστούμε τα αποτελέσματα.

Εξέλιξη και αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου ΜΑΙΤΣ είναι αυξημένου βαθμού επικοινω νίας μεταξύ χρηστών διαφορετικών γλωσσών, και αυξημένου βαθμού συμβατότητας των δεδομένων σε διαφορετικές γεογραφικές περιοχές, διαφορετικές κωδικοποιή σεις, διαφορετικές γραφές και διαφορετικές γλώσσες.

Εκμετάλλευση

Ως αποτέλεσμα του ΜΑΙΤΣ θα δημιουργηθούν και θα προωθηθούν στην αγορά εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών, X.400, X.500 και ένα εργαλείο παρουσίασης WWW. Οι εταιρεί ες SYBASE και NEXOR θα συμπεριλάβουν το ΜΑΙΤΣ στη γραμμή παραγωγής. Επίσης ανα μένεται ότι τα πρότυπα που θα προκύψουν από το ΜΑΙΤΣ θα τύχουν ευρείας αποδοχής από οργανισμούς Τηλεματικής και τυποποίησης.
By Fotis Karayannis, e-mail fkara@telecom.ntua.gr